Projekt och uppdrag

Stiftelsen Stockholms folkhögskola bedriver och har bedrivit en mängd olika projekt och uppdragsutbildningar tillsammans  med olika aktörer genom åren.

Några av våra projekt och uppdrag:

Youth Work Mobile 2.0 (YOWOMO2.0)

Under 2013-2015 är vi deltagare i YOWOMO2.0 ett EU-projekt inom Programmet för livslångt lärande – Leonardo da Vinci. Syftet är att utveckla en kompetensbeskrivning för ungdomsarbetare/fritidsledare gällande kommunikation med unga via sociala medier och smarta telefoner. Utöver oss ingår representanter från Tyresö, Lidingö och Värmdö kommun. I projektet samverkar utbildningsorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Belgien, Turkiet och Spanien. Läs mer här

Romané Bučá

Romané Bučá är ett arbetsmarknadsprojekt för romer som drivs av Sensus Stockholm-Gotland i samverkan med Sundbybergs folkhögskola, Eskilstuna och Uppsala kommuner, Skarpnäcks SDF samt Arbetsförmedlingen. Romané Bučá arbetar med metodutveckling för en hållbar romsk inkludering i samhälle och arbetsliv. Projektet medfinansieras av svenska ESF-rådet och pågår under åren 2011 till 2014. Länk till projektets hemsida: www.romanebuca.se

KiD Kunskapsnod Stockholm

Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar som är en del av föreningen Stockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) har på förfrågan från KiD – Kunskapsutveckling i Dialog beslutat att driva arbetet med en etablering av en kunskapsnod kring öppen fritidsverksamhet i Stockholmsområdet. Nätverket ansvarar för arbetet med stöd av en projektledare från Skarpnäcks folkhögskola.

Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC)

En regional samverkansorganisation för utveckling och utvärdering av metoder och ledarskap med fokus på öppen fritidsverksamhet för unga. Medlemmar är nu tio kommuner i stockholmsregionen och fritidsledarutbildningen vid Skarpnäcks folkhögskola. Syftet är att ta vara på och strukturera såväl fritidsledares kunskaper som befintlig forskning på området, samt att framställa effektiva system för utveckling, dokumentation och utvärdering. Läs mer på KC:s hemsida.

FlexLär 2013

Skarpnäcks folkhögskola gjorde under 2013 en öppen lärresurs om romsk kultur och historia. Sidan heter Ame Rom Sam – Vi är romer.

merit.nu

Det övergripande syftet med projektet var att underlätta ungas etablering i arbetslivet, främja motivationen till studier samt förbygga att unga hamnar i utanförskap. Stiftelsen Stockholms folkhögskola bidrog i projektet genom att erbjuda inspirationskurser för unga på folkhögskola. Projektägare var Jobbtorg Stockholm.

Vi vill mera – mänskliga rättigheter i förorten

Tillsammans med Röda korsets folkhögskola arbetar vi för att utveckla bemötande och pedagogik för att medvetandegöra deltagare och befrämja mänskliga rättigheter. Vi vill arbeta fram en gemensam pedagogisk modell för kunskapsbygge och handling för mänskliga rättigheter i mångkulturella kontexter. Projektet stöds av Folkbildningsrådet.

Ungdomsarbete på nätet

Projektet syftade till att skapa erfarenhetsutbyten och sprida metoder om arbete med unga på nätet. I projektet samarbetade Bilda, Fritid Jönköping och Skarpnäcks folkhögskola med projektbidrag från Ungdomsstyrelsen. Dokument från projektet finns samlat här. 

Unga och professionella vuxnas digitala kommunikation

Projektets syfte var att utveckla och pröva samt utvärdera, dokumentera och sprida metoder för professionella vuxnas kommunikation med unga via sociala media. Projektet genomfördes på uppdrag av Föreningen Framtidens fritid och medfinansierades av Ungdomsstyrelsen. Dokumentation finns bland annat i ”Adda en vuxen”.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

På samtliga folkhögskolor genomför vi Studiemotiverande kurser i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kurserna är 3 månader långa med syfte att pröva på studier på folkhögskola. Många som läser kurserna fortsätter sedan på allmän kurs och slutför sin grundläggande behörighet för högre studier på skolorna.

Etableringskurser för nyanlända

Inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ger vi sex månader långa kurser i svenska för nyanlända. Kurserna omfattar svenska språket, samhällsintroduktion samt yrkesorientering.

FBR Digitalt rådslag

Skarpnäcks folkhögskola har en av referenspersonerna till folkbildningens stora digitala rådslag 2014.

FOLAC Inkludera mera

Vi deltar alla skolor inom projektet Inkludera Mera. Tillsammans med drygt 30 folkhögskolor i landet genomför vi projekt för att ta fram metoder för ett mer inkluderande samhälle.

FBR romska kvinnor

Skarpnäcks folkhögskola deltog i ett jämställdhetsprojekt för romska kvinnor. Vi genomförde kursen ”romska kvinnor erövrar nätet” som gick ut på att höja den digitala kompetensen hos en grupp kvinnor i Skarpnäck. Ett led i arbetet att minska den digitala klyftan och att bli en mer aktiv medborgare på nätet.

Terminskurs för romska kvinnor inom vård och omsorg

Med stöd från Folkbildningsrådet för jämställd­hetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap genomförde vi en terminskurs inom vård och omsorg för romska kvinnor.

Romsk kultur i Skarpnäck

I samarbete med en grupp bestående av romer från de olika traditionerna kelderash, lovari och kaalo och resursenheten i Skarpnäck SDF har vi genomfört tre kulturevenemang. Syftet var att synliggöra den romska befolkningen i Skarpnäck samt den mångfald av kulturyttringar som finns i de olika romska språk – och kulturgrupperna. Projektet genomfördes med stöd från Kulturförvaltningen Stockholms stad.

Fortbildninginsatser för verksamma fritidsledare och chefer

Skarpnäcks folkhögskola har i flera omgångar genomfört utbildningsinsatser för verksamma fritidsledare, chefer i ungdomssektorn, fritidsledare utan formell utbildning med mera.

Ibland rör det sig om mindre insatser och ibland större insatser med 100 deltagare från samma stadsdel.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om denna typ av insats

lovis.blixt@skarrpnacksfolkhogskola.se

ESF Projekt MOVES

SKR projektet Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth som finansieras av Svenska ESF-rådet och pågår under 2020-2022. Projektet går ut på att kvinnor och män i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Praktiken genomförs under handledning i 6–8 veckor med en förberedelsefas och en uppföljande fas i Sverige. Sundbybergs Folkhögskola har varit 1 av 6 lokala partners i projektet.

Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har gjort det under längre tid, exempelvis på grund av ohälsa, ska få hjälp att bryta med en negativ social kontext och få nya utmaningar.

Deltagande i projektets tre faser ska leda till att de stärker sin självtillit, motivation och handlingskraft och därigenom ökar sina chanser att närma sig arbete eller utbildning.

Ovan nämnda uppdrag är bara exempel på några av de insatser vi har gjort för eller tillsammans med externa insatser.